החזרי קופות חולים

​

קופות החולים מציעות מגוון אפשרויות להחזר והשתתפות הקופה בתהליך תרומת ביציות בחו"ל. מומלץ לבדוק את תנאי הביטוח המשלים בקופת החולים שלך ובעיקר את זכאותך להחזר.

קופת חולים כללית

klalitקופת חולים כללית משתתפת בתהליך תרומת ביציות בחו"ל, לצורך הפריה חוץ-גופית עבור ילד ראשון ושני. ההחזר ניתן למבוטחות "מושלם פלטינום" בלבד וכולל: בדיקת התורמת והכנתה לתהליך, איסוף הביציות וכן החזרתן לנתרמת בחו"ל. השתתפות פלטינום תקפה עבור פעולות שבוצעו בחו"ל, על כלל הניסיונות לכל ילד.

ההחזר הכספי עומד על 75% מההוצאה בפועל, ולא יותר מ-12,094 שקלים.

ההחזר הינו לכלל הניסיונות בגין כל ילד.

  • השירות מיועד למבוטחות עד גיל 51 (כולל). יש לקבל אישור מראש לביצוע הטיפול, על-ידי המנהל הרפואי של כללית מושלם.
  • לקבלת החזר כספי יש לספק את המסמכים הבאים: חשבונית מס/קבלה מקורית, צילום ספח תעודת זהות, דוח שחרור מביה"ח, המלצה של רופא מומחה לפריון בארץ המאשר את הצורך בטיפול, אישור מהרשות המוסמכת במדינה בו נמצא המרכז (משרד הבריאות), המאשר כי המרכז רשום כחוק וכי מורשה לביצוע קבלת התרומה והחזרת העוברים. את האישור ניתן לקבל ממנהל המרכז הרפואי בחו"ל.
  • יש לוודא כי המסמכים יהיו באנגלית או מתורגמים לאנגלית/לעברית באופן רשמי. יש לצרף לתביעה טופס החזר תביעה (להורדת הטופס הקליקו כאן). כתובת למשלוח: ת"ד 2265 בני ברק, 51122קישור …..

מידע מורחב ניתן לקבל באתר קופ"ח כללית: http://www.clalit.co.il/he/Pages/default.aspx

למען הסר ספק – המידע המצוין לעיל אינו מהווה תחליף לבדיקת זכאות להחזר כספי מול קופת החולים בהתאם לתנאיה ואישור הקופה להחזר זה.


קופת חולים מכבי

maccabiקופת חולים מכבי משתתפת בתהליך תרומת ביציות בחו"ל.

ההחזר ניתן למבוטחות מכבי "מגן זהב" בהתאם לתנאים הבאים: מבוטחת מגן זהב, בעלת זכויות במכבי בגין טיפולי הפריה חוץ-גופית ותרומת ביצית בארץ, תהא זכאית להשתתפות מגן זהב עבור ילד ראשון ושני בלבד, בגין השגת תרומת ביצית בחו"ל; ובסך הכול עד שתי תרומות ביצית (עבור ילד ראשון ושני גם יחד)

זאת לצורך ביצוע ההפריה, לרבות בדיקת התורמת, הכנתה, השגת הביצית והחזרתה לחברה בחו"ל, והכל בתנאי שלא מלאו למבוטחת 51 שנים במועד ביצוע הפעולה, ובלבד שהתקיימו תקנות בריאות העם (הפריה חוץ גופית) התשמ"ז 1987 – ושקיבלה את אישור "מגן זהב" מראש.

השתתפות "מגן זהב" תהיה בגובה 75% מההוצאה בפועל, עד 11,750 ₪ בגין כל תרומה ועד תקרת השתתפות כוללת של 23,500 ₪. תקרת ההשתתפות כאמור לעיל הינה עבור כלל הפעולות בגין ילד ראשון ושני גם יחד.

מידע מורחב במדריך שירותי הבריאות של הקופה, החל מעמ' 30 – בקישור הבא: http://www.maccabi4u.co.il/SIP_STORAGE/files/5/4655.pdf

למען הסר ספק – המידע המצוין לעיל אינו מהווה תחליף לבדיקת זכאות להחזר כספי מול קופת החולים בהתאם לתנאיה ואישור הקופה להחזר זה.


קופת חולים מאוחדת

meuhedetקופת חולים מאוחדת משתתפת בתהליך תרומת ביציות בחו"ל.

ההחזר ניתן למבוטחות מאוחדת "עדיף" ו/או "שיא" בהתאם לתנאים הבאים: מבוטחות מאוחדת עדיף אשר להן אין יותר מילד אחד, תהיינה זכאיות לשיפוי עד תקרה של 8,477 ₪ בגין טיפול הדורש תרומת ביצית, במסגרת טיפולי הפריה שאושרו על ידי הקופה, בתנאים ובסייגים כמפורט בפרק 2 בתקנון הקופה.

ההחזר האמור לעיל יתייחס לטיפולים המתבצעים בחו"ל, הכוללים הן את ההוצאה בגין השגת הביצית, והן את החזרת הביצית המופרית לרחם. הסיוע האמור יאושר בהיקף של עד שני מחזורי הפריה בתרומת ביצית למבוטחת, והוא מותנה באישור מראש מטעם אגף הרפואה בקופה.
מידע מורחב באתר קופ"ח מאוחדת – תקנון מאוחדת עדיף, עמ' 12 – בקישור הבא

למען הסר ספק – המידע המצוין לעיל אינו מהווה תחליף לבדיקת זכאות להחזר כספי מול קופת החולים בהתאם לתנאיה ואישור הקופה להחזר זה.


קופת חולים לאומית

leumitקופת חולים לאומית משתתפת בתהליך תרומת ביציות בחו"ל.

ההחזר ניתן למבוטחות לאומית "כסף" ו/או "זהב" בהתאם לתנאים הבאים: השגת תרומת ביצית בחו"ל, לצורך ביצוע הפריה חוץ גופית בישראל או בחו"ל, לרבות בדיקת התורמת, הכנתה, השגת הביצית והחזרתה לנתרמת.

הקופה תשפה את המבוטחת על הוצאותיה הממשיות, שהוצאו לצורך השגת תרומת ביצית:

  • הקופה תשפה את המבוטחת כנגד הצגת קבלות מקוריות בלבד.
  • הקופה תשפה את המבוטחת בסכום בשיעור 80% מההוצאות הממשיות שהוציאה בפועל עבור השגת תרומת ביצית.
  • השיפוי למבוטחות "לאומית כסף" הינו עד תקרה בגובה 8,360 ש"ח להשגת ביצית.
  • השיפוי למבוטחות "לאומית זהב" הינו עד תקרה בגובה 8,360 ש"ח להשגת ביצית.
  • הכיסוי הינו עד שתי תרומות ביצית, אשר תבוצענה במועדים שונים בכל תקופת ההסכם.

מידע מורחב באתר קופ"ח לאומית: http://www.leumit.co.il/heb/home/

למען הסר ספק -המידע המצוין לעיל אינו מהווה תחליף לבדיקת זכאות להחזר כספי מול קופת החולים בהתאם לתנאיה ואישור הקופה להחזר זה.